Raouf Faramarzi 260-410

تولدی دوباره ـ رئوف فرامرزی

 اعضای اسیر در فرقه مجاهدین این پرسش را مطرح می کنند که چرا ما را  در حبس خانگی نگاه می‌دارید؟ زمانی رهبری مجاهدین خلق می گفت که دولت عراق اجازه نمی دهد ما از کمپ اشرف و لیبرتی در عراق خارج بشویم و یا مشکلات حفاظتی و امنیتی را مطرح می کرد. اما اکنون چرا؟ اکنون که در آلبانی هستیم چرا؟ پاسخ این است که باید ابتدا فرقه مجاهدین را شناخت که فقط با دروغ و شانتاژ کار خود را می خواهد پیش ببرد . پاسخ دقیق این پرسش در هراس و  وحشت  این فرقه از ” خانواده ” نهفته است. رجوی می داند که همانطور که نخستین گام برای اسارت عضو فرقه دوری وی از خانواده بود،  اتفاقا نخستین گام برای خروج و جدایی عضو اسیر از فرقه هم نزدیکی فرد به خانواده اش می باشد. اما با همه دسیسه های فرقه رجوی در آلبانی اعضای اسیر در تیرانا جواهر های گمشده خود را باز می یابند و تولدی دوباره را آغاز می کنند. یکی از این افراد که تولد دوباره خود را جشن گرفته  رئوف فرامرزی از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق است که…

تولدی دوباره ـ رئوف فرامرزی

درحالیکه فرقه مجاهدین خلق  به شدت در حال بازسازی ظرف فرقه گرایی و ایزولاسیون مطلق اعضا در تیرانا ـ آلبانی می باشد، اعتراض اعضای منتقد و ناراضی مجاهدین نیز از عملکرد و سیاست های این فرقه فزونی گرفته است .  اعضای اسیر در فرقه مجاهدین این پرسش را مطرح می کنند که چرا ما را  در حبس خانگی نگاه می‌دارید؟ زمانی رهبری مجاهدین خلق می گفت که دولت عراق اجازه نمی دهد ما از کمپ اشرف و لیبرتی در عراق خارج بشویم و یا مشکلات حفاظتی و امنیتی را مطرح می کرد. اما اکنون چرا؟ اکنون که در آلبانی هستیم چرا؟ پاسخ این است که باید ابتدا فرقه مجاهدین را شناخت که فقط با دروغ و شانتاژ کار خود را می خواهد پیش ببرد . پاسخ دقیق این پرسش در هراس و  وحشت  این فرقه از ” خانواده ” نهفته است. رجوی می داند که همانطور که نخستین گام برای اسارت عضو فرقه دوری وی از خانواده بود،  اتفاقا نخستین گام برای خروج و جدایی عضو اسیر از فرقه هم نزدیکی فرد به خانواده اش می باشد. اما با همه دسیسه های فرقه رجوی در آلبانی اعضای اسیر در تیرانا جواهر های گمشده خود را باز می یابند و تولدی دوباره را آغاز می کنند. یکی از این افراد که تولد دوباره خود را جشن گرفته  رئوف فرامرزی از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق است که توانسته پرده های تزویر و دروغ را کنار بزند و خود را از اسارت فرقه مجاهدین نجات دهد، فیلم ضمیمه گوشه هایی از این تولد دوباره را نشان می دهد. آری ! به نام خدایی که انسان را آزاد آفرید

هیئت تحریریه سایت نجات یافتگان در آلبانی

29.07.2017

//////////////////////////

جواهر گمشده

رهبران فرقه های ایدئولوژیک برای تکوین و تکمیل ساختار یک فرقه نیاز به یک محیط ایزوله برای مغز شویی و کنترل نیرو دارند و نخستین گام برای ایزوله کردن فرد ، دور کردن او از  عشق و محبت خانواده  است . بدون تردید خانواده مهمترین مانع و رقیب رهبران فرقه ها هستند ، چرا که در هسته خانواده است که افراد می توانند نسبت یه یکدیگر عشق بورزند و ابراز محبت کنند . بنابراین تا زمانیکه  فرد در خانواده مورد حمایت های عاطفی قرار دارد، رهبر هیچ فرقه ای نمی تواند جایگزین مناسب برای خانواده باشد.از همین رو رهبران فرقه ها با شناخت از از این موضوع  و کسب توانایی های لازم  برای مدیریت بحران های روانی و کنترل نیرو  گام اول یعنی ” جدایی فرد از خانواده ” را محکم و قاطع بر می دارند. اگر فرد عضو فرقه از این مرحله عبور کرد و این جواهر گرانبها را گم کرد ، خود ” گمشده ” ای خواهد شد که رهبری فرقه زمینه های لازم را برای تسخیر فکر و قلب عضو فرقه بدست آورده است و در این مسیر است که   رهبری فرقه   به آسانی فرد را می تواند در پروسه مغزشویی به یک رباط تبدیل کند که بدون چون و چرا فرمان ها را اطاعت کند. فیلم کوتاه زیر داستان یکی از اعضای فرقه مجاهدین می باشد که ” گمشده ” خود را باز می یابد و  از اسارت ذهنی و جسمی فرقه رهایی می یابد.

محمد سیدی ، تیرانا ،  آلبانی ـ 23.07.2017

پاسخ دهید

پاسخ دهید