Anna Gomes 260-410

خانم گومز نماینده پارلمان اروپا خواستار جلوگیری از ورود مریم رجوی به پارلمان شد

 نباید چشمانمان را به روی فعالیتهای گستاخانه و تحریک آمیز فرقه ها از جمله فرقه مجاهدین خلق معروف به ام ای ک که در درون همین پارلمان دست به اقدام زده و هفته گذشته بطور فیزیکی یک تن از مخالفین خود را در بیرون این پارلمان مورد ضرب و شتم قرار دادند ببندیم. من مصرانه از رئیس تاجانی خواستار  اخراج تمامی عوامل مجاهدین خلق که در تمامی اماکن اتحادیه اروپا فعالیت دارند هستم. این مسئله همچنین موضوع امنیت همه ماست».

نماینده پارلمان اروپا خواستار جلوگیری از ورود مریم رجوی به پارلمان شد 

پاسخ دهید