Albania-Gholamreza Shekari 260-410

غلامرضا شکری: ضربه ای دیگر بر پیکر پوسیده فرقه رجوی

تا قبل از رفتن ترامپ این فرقه مدام توی بوق میکرد-  که صداش همه را داشت کر میکرد –  که دیگر تمام است جنگ شروع میشود وچنین وچنان می شود وغیره!  پس فرقه به دنبال همان روش قبلی در عراق بود که اطلاعات غلط دادن به آمریکا و اروپا بود( اما نه جنگی شد نه موضوعی  از این قبیل پیش آمد) و بازهم دنبال این بود که  جنگی برای مردم ایران درست بکند تابه نیات شوم خودش برسه! «باید گفت شتر در خواب بیند پنبه دانه» حالا هم که عربستان با ایران وارد مذاکره شده فرقه دست پای خودش را گم کرده و حتما میگوید که عربستان هم مزدور وزارت اطلاعات شده است. « خنده حضار»

ضربه ای دیگر بر پیکر پوسیده فرقه رجوی  

غلامرضا شکری ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 11.10.2021

فرقه رجوی در منطقه همیشه به دنبال جنجال و بهم زدن منطقه بود ولی از آنجای که میگویند دست خدا صدا ندارد و یک روزی حساب پس میدهند اینجا خودش را نشان میدهد که عربستان هم پشت فرقه رجوی را خالی کرد!

از قدیم گفتند وقتی جنجالی به پا می‌کنی آخرش دامن خود نفر را می گیرد و بالاخره روشن می شود که آن جنجال دروغی بیش نبوده و فقط به دنبال مظلوم نمایی و فرار از واقعیت بوده است  وماهیت آن فرد یا فرقه، (مثل سازمان پوشالی رجوی بیشتر) برملا می شود.

تا قبل از رفتن ترامپ این فرقه مدام توی بوق میکرد-  که صداش همه را داشت کر میکرد –  که دیگر تمام است جنگ شروع میشود وچنین وچنان می شود وغیره!

پس فرقه به دنبال همان روش قبلی در عراق بود که اطلاعات غلط دادن به آمریکا و اروپا بود( اما نه جنگی شد نه موضوعی  از این قبیل پیش آمد) و بازهم دنبال این بود که  جنگی برای مردم ایران درست بکند تابه نیات شوم خودش برسه! «باید گفت شتر در خواب بیند پنبه دانه»

حالا هم که عربستان با ایران وارد مذاکره شده فرقه دست پای خودش را گم کرده و حتما میگوید که عربستان هم مزدور وزارت اطلاعات شده است. « خنده حضار»

در حال حاضر فرقه رجوی فقط به دنبال فشار آوردن به جدا شدگان است آن هم در آلبانی که هر کسی به دنبال زندگی آزادانه خودش است که بتواند به آن زندگی که میخواهد برسد اما فرقه تحمل این جدا شدگان را هم ندارد تا این که بشنود عربستان با ایران مذاکره کرده که حتما یک جیغ بنفشی میکشد که صدایش تا اروپا و آمریکا هم خواهد رسید!

خودش (رجوی)  در عراق می گفت که آمریکا بدنبال فروپاشی سازمان ما از نوع نرم و آرام آرام است و برای همین هم جلوی آمریکا نرمش را توصیه می کرد وبا آن کنار آمد.

دور نیست همان خط  که در عراق گفت  (خط نرم و آرام آرام) این فرقه از هم ‌بپاشد  ولی اینبار در آلبانی، واقعا آنروز  دور نیست.

پاسخ دهید