gomshode 260-410

جواهر گمشده ـ محمد تورنگ

جواهر گمشده 

رهبران فرقه های ایدئولوژیک برای تکوین و تکمیل ساختار یک فرقه نیاز به یک محیط ایزوله برای مغز شویی و کنترل نیرو دارند و نخستین گام برای ایزوله کردن فرد ، دور کردن او از  عشق و محبت خانواده  است . بدون تردید خانواده مهمترین مانع و رقیب رهبران فرقه ها هستند ، چرا که در هسته خانواده است که افراد می توانند نسبت یه یکدیگر عشق بورزند و ابراز محبت کنند . بنابراین تا زمانیکه  فرد در خانواده مورد حمایت های عاطفی قرار دارد، رهبر هیچ فرقه ای نمی تواند جایگزین مناسب برای خانواده باشد.از همین رو رهبران فرقه ها با شناخت از از این موضوع  و کسب توانایی های لازم  برای مدیریت بحران های روانی و کنترل نیرو  گام اول یعنی ” جدایی فرد از خانواده ” را محکم و قاطع بر می دارند. اگر فرد عضو فرقه از این مرحله عبور کرد و این جواهر گرانبها را گم کرد ، خود ” گمشده ” ای خواهد شد که رهبری فرقه زمینه های لازم را برای تسخیر فکر و قلب عضو فرقه بدست آورده است و در این مسیر است که   رهبری فرقه   به آسانی فرد را می تواند در پروسه مغزشویی به یک رباط تبدیل کند که بدون چون و چرا فرمان ها را اطاعت کند. فیلم کوتاه زیر داستان یکی از اعضای فرقه مجاهدین می باشد که ” گمشده ” خود را باز می یابد و  از اسارت ذهنی و جسمی فرقه رهایی می یابد.

محمد سیدی ، تیرانا ،  آلبانی ـ 23.07.2017

پاسخ دهید