ehsan-bidi-260-410

احسان بیدی: پروژه مرگ سازی در پوش بیماری

ولی سوال این جا است که چرا بعد از شکست های پی در پی و دادن پیام های متفاوت از جانب مسعود رجوی این اتفاق میافته که دقیقا واضح است که مسعود رجوی و یا مریم رجوی باز دست به آدم کشی زده زده اند. مسعود رجوی که در دستورات تشکیلاتی به فرماندهان خودش تاکید می کرده که مخالفین و یا نفرات دیگر را در یک پروسه زمانی مریض نگه دارند و در شرایطی که سازمان احساس خطر کرد با مرگ نفرات اذهان نفرات را به بیراهه بکشاند و از صورت مسله واقعی دور کند. در هر صورت مسعود رجوی می بایست که اذهان نیروهای تشکیلات را منحرف می کرد که چرا از قبر بلند شده بود و چند پیام داد و دو باره به درون قبر رفت . این بحران مرگ سازی در پوش بیمار سازی بهترین پوشش برای این موضوع بود.

پروژه مرگ سازی زیر پوش بیماری

احسان بیدی، تیرانا ، آلبانیا ـ 21.01.2018


حتما باخبر شدید که در طول روزهای گذشته سه نفر از نفرات سازمان مجاهدین بدلیل بیماری جان دادند. البته کسانیکه مثل من درسازمان مخوف رجوی بودند بخوبی با شیوه بیمارسازی و به کشته دادن نفرات مخصوصا مخالفین اشنا هستند. مسعود رجوی که هرگز توان دیدن مخالفین خودش را نداشت با چندین روش مخالفین خودش را به کشتن میداد علاوه بر بردن نفرات در میدان مین و تیراندازی کردن به آنها و یا تحویل دادن به نیروهایی بعثی و کشتن نفرات ، همچنین  سر به نیست کردن درحین عملیات های نظامی، به قتل رساندن افراد محبوس   در زندانهای مخوفی که در اشرف و سپس زندان ابوغریب بوده است.
مسعود رجوی که از مرگ مخالفین خودش لذت میبرد و از آنجاییکه گذشته کثیفش برکسی پوشیده نیست و نبود که نیازی نیست به ان اشاره کنم.
کشتن نادر ها که یک شبه سکته قلبی کرده و با خوراندن داروهایی متفاوت دریک لحظه میمیرند. موارد زیادی بود که عضو تشکیلات مخالف سازمان بوده و در اوج سلامت جسمی ظرف کمتر از چند ساعت میمیرد. یکی ازشیوه های کثیف مسعود رجوی پروژه بیمارسازی بود.Isfehanian-Fakhri-Mojahedin 260-410
به شیوه های مختلف یا دارو های فاسد و یا داروهایی به عمد اشتباه به طرف میدادند که دریک پروسه زمانی نفریا روانی میشد و یا کشته میشود. جالب است که مسعود رجوی بارها در سرفصل هایی مختلف ازاین شیوه کثیف استفاده میکرد.
البته کسانیکه مثل من در فرقه مخوف تروریستی رجوی بودیم به خوبی میداینم که این نفرات اولا مخالف مسعودرجوی بودند.
ولی سوال این جا است که چرا بعد از شکست های پی در پی و دادن پیام های متفاوت از جانب مسعود رجوی این اتفاق میافته که دقیقا واضح است که مسعود رجوی و یا مریم رجوی باز دست به آدم کشی زده زده اند. مسعود رجوی که در دستورات تشکیلاتی به فرماندهان خودش میداده که مخالفین و یا نفرات دیگر را در یک پروسه زمانی مریض نگه دارند و در شرایطی که سازمان احساس خطر کرد با مرگ نفرات اذهان نفرات را به بیراه بکشاند و ازصورت مسله واقعی دور کند. در هر صورت مسعود رجوی می بایست که اذهان نیروهای تشکیلات را منحرف می کرد که چرا از قبر بلند شده بود و چند پیام داد و دو باره به درون قبر رفت . این بحران مرگ سازی در پوش بیمار سازی بهترین پوشش برای این موضوع بود.
احسان بیدی
البانیا تیرانا

Ali-khalkhali-Aakbar-chavoshi-Fakhri-isfahanian

پاسخ دهید